Cynnal Cynnal intro text Call us now  
   
Wynford
 
     
 

Gweddi ar gyfer y Pasg oddi wrth CYNNAL, y gwasanaeth cwnsela i glerigwyr, gweinidogion yr efengyl a'u teuluoedd.

Mae CYNNAL yn delio â phob math o broblemau ac yn cymryd ymagwedd gyfannol sy’n mynd i’r afael â’r rhyngweithio rhwng y meddwl, y corff a’r enaid. Mae’r gwasanaeth yn cydnabod dimensiwn ysbrydol bywyd ac os yw’n briodol, yn cynnig cyfeirio pobl at gyfarwyddyd ysbrydol pellach. Yn ei rôl fel ymgynghorydd cwnsela arbenigol i CYNNAL, mae Wynford Ellis Owen wedi gallu ehangu’r gwasanaeth i Ogledd, Dwyrain a Gorllewin Cymru a sicrhau bod CYNNAL nawr o fewn cyrraedd pobl ar lefel genedlaethol. Yn fuan, mae’n gobeithio sefydlu cangen yn Aberystwyth.

Y Parchedig Margaret Le Grice, offeiriad wedi ymddeol o’r Eglwys yng Nghymru, sydd wedi cyfansoddi’r weddi'r flwyddyn hon. Diolch iddi am y gymwynas hon ac i’r Parchedig Denzil I John am olygu a chywiro’r fersiwn Gymraeg.

Dymunwn i chi Basg hapus yn llawn gorfoledd a rhyfeddod.

Lawrlwythwch y weddi

 
  about Cynnal
Bilingual support
Self help
 
  Dros y ffôn
Gallwch chi ffonio Cynnal 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos, i gael gwybodaeth, cyngor a chwnsela cyfrinachol am ddim.
Ffoniwch ni ar 0779 646 4045
Wyneb yn wyneb
Gallwn drefnu i chi gyfarfod â chwnsler wyneb yn wyneb yn eich ardal eich hun.
Ffoniwch ni ar 029 2030 2101 i drefnu cyfarfod
Helpwch eich hun
Gallwn ni roi offer hunangymorth i chi i’ch helpu i ennill mwy o hyder a gweithio drwy eich problemau yn eich amser eich hun ac ar eich cyflymder eich hun.
Ffoniwch Cynnal ar 029 2030 2101
 
  Financial Family and friends Peer support  
  Cwnsela ariannol
Mynnwch gymorth gyda’ch materion ariannol.
Ffoniwch ni ar 029 2030 2101
Teulu a ffrindiau
Ydych chi’n pryderu am rywun rydych chi’n ei garu/ charu? Rydyn ni’n cynnig gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth am ddim i ffrindiau a theulu. Neu gallwch fynychu sesiynau cwnsela gyda eich cymar neu eich teulu.
Ffoniwch Cynnal ar 029 2030 2101

Cefnogaeth cyfoedion
Gallwn ni eich helpu i gael cymorth gan bobl eraill sydd wedi wynebu’r un problemau mewn grŵp neu un i un. 

Ffoniwch ni ar 029 2030 2101

 
     

 

 

Living Room CardiffCAIS